باسامهر

باسامهر تسهیلات ارزان قیمت برای پرسنل

صنعت فولاد کشور

باسامهر 

در راستای ارائه خدمات شایسته به پرسنل صنعت فولاد کشور و سیاست های معاونت نیروی انسانی و سازماندهی و مدیریت خدمات عمومی و امور رفاهی، امکان ارائه تسهیلات ارزان قیمت به کارکنان محترم شرکت مجتمع فولاد مبارکه اصفهان و سایر شرکت های زیر مجموعه به وجود آمده است، پرسنل می توانند بدون مراجعه به شعبه بانک و همچنین بدون نیاز به سپرده گذاری از سوی شخص یا شرکت، از تسهیلات ارزان قیمت بهره مند شوند.

 

تسهیلات ارزان قیمت بانکی

سقف تسهیلات 300.000.000 میلیون ریال

چطور بدون مراجعه حضوری در بانک مهر ایران

حساب باز کنیم؟ 

باسا در راستای ارائه خدمات شایسته به پرسنل صنعت فولاد کشور و سیاست های معاونت نیروی انسانی و سازماندهی و مدیریت خدمات عمومی و امور رفاهی، امکان ارائه تسهیلات ارزان قیمت به کارکنان محترم شرکت مجتمع فولاد مبارکه اصفهان و سایر شرکت های زیر مجموعه به وجود آمده است، پرسنل می توانند بدون مراجعه به شعبه بانک و همچنین بدون نیاز به سپرده گذاری از سوی شخص یا شرکت، از تسهیلات ارزان قیمت بهره مند شوند.

 در راستای ارائه خدمات شایسته به پرسنل صنعت فولاد کشور و سیاست های معاونت نیروی انسانی و سازماندهی و مدیریت خدمات عمومی و امور رفاهی، امکان ارائه تسهیلات ارزان قیمت به کارکنان محترم شرکت مجتمع فولاد مبارکه اصفهان و سایر شرکت های زیر مجموعه به وجود آمده است، پرسنل می توانند بدون مراجعه به شعبه بانک و همچنین بدون نیاز به سپرده گذاری از سوی شخص یا شرکت، از تسهیلات ارزان قیمت بهره مند شوند.